Privacyverklaring

Algemeen

Theater VTV vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt. We doen dit volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We verwerken persoonsgegevens van: ‘leden’, ‘vrienden’ en ‘toeschouwers’.

We verzamelen en verwerken enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om de activiteiten die eigen zijn aan onze theatervereniging te kunnen uitvoeren.

We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen en verwerken.

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij aan die instanties die ze nodig hebben om de doeleinden te realiseren waarvoor u ons uw gegevens heeft verstrekt.

We verwijderen uw gegevens zodra u ons daarom verzoekt.

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Theater VTV vzw 
Zonnestraat 27
9600 Ronse

0478 888 444
info@theatervtv.be

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze ‘toeschouwers’?

Iedereen die het voorbije theaterseizoen een ticket heeft gekocht voor een of meerdere van onze producties beschouwen we als een ‘toeschouwer’.
De persoonsgegevens van toeschouwers van Theater VTV vzw worden verwerkt:

voor de correcte verwerking van hun reservaties voor de toneelproducties die we aanbieden. Wij beroepen ons hiervoor op een onderlinge overeenkomst.

om hen te kunnen contacteren bij programmatiewijzigingen of onvoorziene omstandigheden die te maken hebben met hun ticket of intentie om de voorstelling(en) bij te wonen.

Eenmaal de productie waarvoor ze een ticket hebben gekocht achter de rug is, ontvangen ze nog één uitnodiging voor volgende productie, waarop ze zich kunnen uitschrijven. Wij beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. We gaan ervan uit dat wie een ticket koopt tenminste geïnteresseerd zal zijn om ook op de hoogte te worden gehouden van een volgende productie.
Als lokale socioculturele vereniging, die in hoofdzaak steunt op belangeloos en niet vergoed vrijwilligerswerk, is het cruciaal om voldoende publiek aan te kunnen warm maken. Een productie brengt immers aanzienlijke kosten met zich mee.
De persoonsgegevens van onze ‘toeschouwers’ verzamelen we via onze reservatiemodule die toegankelijk is via onze website www.theatervtv.be.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze ‘vrienden?

Eenmalige ‘toeschouwers’ die zich niet uitschrijven voor onze mailinglijst, beschouwen we als ‘vrienden’ van Theater VTV. Zij worden d.m.v. nieuwsbrieven (nooit meer dan 8 per toneelseizoen) op de hoogte gehouden van producties en activiteiten.
Wij beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. Als lokale socioculturele vereniging, die in hoofdzaak steunt op belangeloos en niet vergoed vrijwilligerswerk, is het cruciaal om voldoende publiek aan te kunnen trekken voor onze toneelvoorstellingen. Een toneelproductie brengt immers aanzienlijke kosten met zich mee.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze ‘leden’?

Iedereen die meespeelt of op een of andere manier meewerkt aan onze producties en activiteiten willen we verzekeren via het aanbod van onze koepelvereniging Open Doek vzw. Het lidgeld dat we aan onze aspirant-leden vragen wordt met dat doel integraal doorgestort. Zodra dit gebeurd is, is iemand lid. De aansluitingsperiode loopt telkens van 1 september t.e.m. 31 augustus.

Wie daarna lid wil blijven, moet zijn lidmaatschap vernieuwen voor een nieuw werkingsjaar.

Net zoals onze ‘vrienden’ worden onze ‘leden’ d.m.v. nieuwsbrieven (nooit meer dan 8 per toneelseizoen) op de hoogte gehouden van producties en activiteiten. We kunnen ze ook telefonisch en via persoonlijke e-mails contacteren, in functie van hun medewerking aan activiteiten. Wij beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. Contact tussen de leden is nu eenmaal behoorlijk cruciaal in een socioculturele vereniging.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan sponsors. Evenmin aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan wordt. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Theater VTV vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. T.t.z. zolang mensen tickets kopen, interesse tonen of lid willen blijven. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Bestuursleden van Theater VTV hebben inzage in de persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor de toegang tot onze elektronische systemen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Ronse, 25 mei 2018